Dynamische zonering

Artikel 20-gebieden zijn de gebieden die afgesloten zijn voor de pleziervaart. In het kader van het Actieplan Vaarrecreatie Waddenzee is geëxperimenteerd met ‘dynamische zonering’. De bedoeling hiervan is een flexibele openstelling: ‘openstellen wanneer dat kan’ en ‘afsluiten wanneer nodig’.

De voorlichting over deze dynamische zonering geschiedt onder meer via website van Nautin. De Blauwe Balg is een voorbeeld van een bestaande alternatieve vaarroute.

De basisinformatie komt van de actuele zeekaarten voor de Waddenzee. De actuele informatie over de gebieden komt in het kader van de dynamische zonering van verschillende bronnen, in de eerste plaats van de Waddenunit wiens schepen frequent op het Wad varen en de beslissingsbevoegdheid hebben over het al dan niet openstellen van bepaalde gebieden. Daarnaast komt aanvullende informatie van de vogelwachters die tijdens het zomerhalfjaar op verschillende platen en eilanden verblijven en van andere gebruikers op het Wad.

Het Actieplan Vaarrecreatie is weliswaar per 1 januari 2019 gestopt, de proef met dynamisch zoneren wordt 'gewoon' doorgezet.