Waddenzee maakt zich op voor geboorteseizoen

Rust nodig voor jonge vogels en zeehonden

Nu de broedtijd voor vogels en het geboorteseizoen voor zeehonden op het Wad langzaam  begint, wordt de toegankelijkheid van bepaalde gebieden in de Waddenzee beperkt. Zo kunnen zeehonden en vogels ongestoord hun jongen grootbrengen. Daarna worden een aantal gebieden vervroegd weer vrijgegeven (de zogenaamde dynamische zonering).

Op een paar plekken zijn inmiddels al borden geplaatst die aangeven dat het gebied tijdelijk niet toegankelijk is voor mensen. Het gaat dan vooral om 'kweldergebieden'. Staatsbosbeheer heeft onder meer borden geplaatst op Terschelling  om zo de lepelaars, meeuwen en andere broedende vogels voldoende rust en ruimte te geven voor het broedseizoen.

Natte Wad
Op het natte Wad komt het  broedseizoen traditioneel iets later op gang. De Waddenunit vermoedt dat zij vanaf eind april de toegang tot bepaalde gebieden zal beperken. Op die manier kunnen vogelsoorten als de stern ongestoord broeden.

Onder andere het rif ten noorden van Engelsmanplaat is zo’n gebied wat erg belangrijk is voor diverse sternachtigen zoals noordse stern, dwerg stern en visdief. Wordt er gebroed dan staan er borden rondom de kolonie. Zodra de kolonie is uitgevlogen, worden de borden weer verwijderd. Voor het daadwerkelijke broeden let de Waddenunit ook op het vestigingsgedrag. Het baltsgedrag is mooi om te zien, maar de vogels zijn dan ook kwetsbaar voor verstoring. Geef ze dus genoeg ruimte.

Erecode Waddenzee
De tijdelijk beperking van de toegang tot sommige delen van de Waddenzee is een afspraak uit het Actieplan Vaarrecreatie Waddenzee. De verschillende beheerders ondersteunen elkaar hierin met het delen van kennis of om elkaar te helpen om snel de borden te plaatsen. Ook vrijwilligers helpen mee, ondermeer via de vogelwerkgroepen. Los van de gebiedsbeperkende maatregelen geldt voor het hele Waddengebied de Erecode. De belangrijkste regel daarin is om altijd, gesloten gebied of niet, voldoende afstand te houden tot vogels en zeehonden.

MEER INFO:
Actuele informatie over welke gebieden wel/niet zijn gesloten vind je op www.nautin.nl